Bağımsız basın

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan bedelsiz sermaye artırımı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş,’de sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bankamız Yönetim Kurulu’nun 22.10.2021 tarihli kararı ile;

1. Bankamız plasman imkanlarını artırmak amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 10.000.000.000,00-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.600.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,00-TL’si (%6,25) nakden (bedelli), 300.000.000,00-TL’si (%18,75) iç kaynaklardan (Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından) karşılanmak üzere toplam 400.000.000,00-TL artırılarak 2.000.000.000,00-TL’ye çıkarılmasına,

2. Artırılan 400.000.000,00-TL sermayeyi temsil eden, beheri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 40.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı, Borsa’da işlem gören nitelikte ve kayden izlenen pay olarak ihracına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satılmasına,

6. Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ’inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

7.Yönetim Kurulu’nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor’un onaylanmasına,

8. Sermaye artırımının başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Ziraat Yatırım A.Ş.’den aracılık hizmeti alınması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü; ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı’nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.